Przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają z leasingu w celu finansowania aktywów. Jak podaje Związek Polskiego Leasingu polska branża leasingowa w 2016 roku odnotowała wzrost o 16,6%. Łączne finansowanie wyniosło nieco ponad 58 mld zł, a ogólna wartość aktywnego portfela branży leasingowej pod koniec ubiegłego roku osiągnęło wartość ok. 105 mld zł. Firmy w głównej mierze finansują za pomocą leasingu zakup pojazdów, zarówno osobowych, dostawczych jak i ciężarowych do 3,5 ton. Nieco mniejszy udział w rynku leasingowym ma zakup transportu ciężkiego. Przedsiębiorcy pozyskują w ten sposób także maszyny i inne urządzenia (w tym IT), a nawet nieruchomości.

W 2019 roku planowane jest wprowadzenie Międzynarodowego Standardu Rachunkowości dotyczącego właśnie umów leasingowych. Znaczącą zmianą będzie wyeliminowanie pojęcia leasingu operacyjnego. Nowy standard zmieni strukturę wartości aktywów i pasywów w sprawozdaniach finansowych, będzie również wymagać gromadzenia i przetwarzania przez firmy większej ilości danych.

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) są tworzone przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Ich główną rolą jest wyznaczanie zakresu danych, które powinny być uwzględniane w sprawozdaniach finansowych. MSSF określają także sposób, w jaki są ujmowane w bilansie, jak również metody wyceny aktywów i pasywów.

Nie wszystkie podmioty obecne na rynku podlegają wytycznym omawianych standardów. MSSF są zobowiązane przestrzegać m.in.: spółki giełdowe, emitenci papierów wartościowych oraz banki. Do międzynarodowych standardów rachunkowości mogą stosować się również jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej, a także zagraniczne przedsiębiorstwa. To właśnie ta grupa odczuje zmiany, które zostaną wprowadzone na początku 2019 roku.

Nowy Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 16 zastąpi Międzynarodowy Standard Rachunkowości 17. Jego głównym celem jest uproszczenie zasad kwalifikowania umów leasingowych w sprawozdaniach finansowych. Największą rewolucją będzie usunięcie pojęcia leasingu operacyjnego.

Dotychczasowy standard rozróżniał leasing finansowy i operacyjny. W ustawie o rachunkowości pojęcia te nie są tożsame. Oba generują koszty uzyskania przychodu. Leasing operacyjny tworzy koszty w postaci rat leasingowych. Natomiast leasing finansowy umożliwia wpisanie w koszty jedynie odsetkową część raty leasingowej, a także odpisy amortyzacyjne. Jednostki stosujące się do MSSF zostaną zmuszone do zawierania tylko umów na leasing finansowy. Będzie to miało wpływ na wartość ich aktywów i pasywów w sprawozdaniach finansowych. Wzrośnie na przykład ich wskaźnik EBITDA (z języka angielskiego – earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, czyli zysk operacyjny firmy przed odliczeniem odsetek z oprocentowanych zobowiązań, podatków, amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych oraz amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych), jak również aktywa trwałe i zobowiązania.

Podmioty, które obejmuje MSSF, będące leasingobiorcami będą musiały także gromadzić i przetwarzać większą ilość danych. . Podobnie sytuacja będzie wyglądała w przypadku wynajmu nieruchomości przez przedsiębiorstwa. Leasing operacyjny, który był dotychczas elementem pozabilansowym, przekształcony w leasing finansowy będzie wymagał m.in. informacji o początkowej wycenie zobowiązania leasingowego, jak również szczegółowego zestawienia wszystkich rat. Co więcej, przedsiębiorcy będą musieli pamiętać o odjęciu ewentualnych ulg czy zachęt, których udzielił leasingodawca. Uwzględnić trzeba będzie także początkowe koszty poniesione przez przedsiębiorcę, jak na przykład te na zaadaptowanie powierzchni wynajmowanych nieruchomości. Konieczne będzie też oszacowanie potencjalnych kosztów likwidacji lub wycofania danego aktywa z użytkowania. Wszystko to będzie angażowało większe nakłady pracy oraz środki finansowe

Warto zaznaczyć, że przyjęcie do stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości nie wyklucza konieczności przestrzegania w pewnych obszarach ustawy o rachunkowości. Prawo bowiem wyraźnie stanowi, że jednostki stosujące MSR (MSSF) stosują przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie nieuregulowanym przez MSR.